SZADEK – VENSYS

WIATRAK SZADEK – TURBINA VENSYS 1,2 MW

Schemat komunikacji

Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi wiatraka jest jego monitoring i archiwizacja danych pomiarowych.

Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania wykwalifikowanego personelu. Oprócz hostingu danych możliwe jest wysyłanie SMS-ów alarmowych. Poniżej przedstawiony został schemat komunikacji opartej na VPN.

Aplikacja internetowa

Ekran “STATUS” pełni rolę strony głównej wizualizacji, która pozwala zapoznać się z aktualnym stanem urządzeń, wybranymi parametrami i alarmami.

Kolejną jest strona “TRENDY”, którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Istnieje możliwość zmiany skali wykresu, zmiany początku wykresu oraz zmiany czasu przedstawionego na wykresie. Na poniższym wykresie pokazana została prędkość wiatru od dnia 01.09.2009 do dnia 02.09.2009 r.

Strona “RAPORTY” umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

Poniżej pokazany został przykładowy raport okresowy od dnia 07.08.2009 do dnia 03.09.2009 r. Zawiera informacje dotyczące energii oraz godzin pracy turbiny.

Poniżej pokazany został przykładowy raport wartości średnich od dnia 02.09.2009 do dnia 03.09.2009 r. Zawiera informacje dotyczące prędkości wiatru, prędkości turbiny i mocy aktywnej.

Następna jest strona “ALARMY”, która zawiera dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

Na stronie “ALARMY HIST.” istnieje możliwości wygenerowania raportu alarmów i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia.

Kolejna strona “EXPORT DANYCH” umożliwia jak nazwa wskazuje eksport danych archiwalnych dotyczących wiatraka w Szadku.

Poniżej przedstawiony został przykładowy eksport danych archiwalnych z dnia 02.09.2010 r.

Kolejna strona „BAZA DANYCH” wykorzystywana do serwisu.

Aplikacja WWW umożliwia eksportowanie danych archiwalnych w celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy danych. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki przeprowadzonych analiz:

  • Zależność produkowanej mocy elektrycznej od chwilowej prędkości wiatru dla turbiny wiatrowej VENSYS.
  • Przebiegi czasowe produkowanej mocy elektrycznej, prędkości wiatru i prędkości obrotowej turbiny wiatrowej.
  • Przebiegi czasowe produkowanej mocy elektrycznej, prędkości wiatru i prędkości obrotowej turbiny wiatrowej wraz z rozkładami liczebności wielkości mierzonych.